English | Русский
 MARKETING COMMUNICATIONS AGENCY

SKC Marketing Communications Agency

Established – 1995

Main activity format – business communications

Main activity directions – PR & BTL, creative/design

Key practices IT, FMCG, cinema, media, businessGeography of activity

Geography of activity 

 

Moscow
St. Petersburg
Ekaterinburg
Irkutsk
Kazan
Khabarovsk
Krasnodar
Krasnoyarsk
Nobosibirsk
Nizhny Novgorod
Omsk
Perm
Rostov-on-Don
Samara
Saratov
Sochi
Tomsk
Ufa
Volgograd
Vladivostok

Kiev
Astana
Almaty

© Copyright SKC Agency. 2012-2019. All rights reserved.
Tel. +7 (495) 974-22-62. E-mail: skcag@skc-agency.ru